ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

งานบรรเทาสาธารณภัย
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
2. สำรวจความปลอดภัยต่างๆ กับอาคาร และสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น สำรวจความปลอดภัยทางถนน สำรวจจุดเสี่ยงกับอัคคีภัย สำรวจการติดตั้งเคมีดับเพลิง เป็นต้น
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในการสำรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป เช่น รายงานผลการสำรวจถนนว่ามีจุดแยกจุดเสี่ยงกี่จุด ผิวหน้าถนนเป็นหลุม บ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย
4. ดำเนินการขออนุญาตเป็นหน่วยการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ หนีไฟสำหรับฝึกอบรม ให้ความรู้พนักงานในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานผู้ประกอบการต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
5. ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยกับเยาวชน หรือกลุ่ม ประชาชนต่างๆ ตามเป้าหมายของโครงการ
6. สนับสนุนบุคลากรเข้าเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มประชาชน ร้องขอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ตามคำร้องขอ หรือตามอำนาจหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
8. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

53

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31