ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองพิจิตร


นายสมพงษ์ ทองใบ

นายกมล ด่านรุ่งโรจน์

นายพรสิริชัย ทองปาน

นายวิทยา กรวยศิริวงศ์

นายวันชัย ด่านรุ่งโรจน์

นายโกมุท ปัญจมาภิรมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบางมูลนาก


นายสมประสงค์ ศิริมณฑลรัตน์

นายอรรณพ สุขเย็น

นายสมภพ ศรีบุศกร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอตะพานหิน


นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์

นายยงยุทธ ต่อมยิ้ม

นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์

นายพฤหัส แพมงคล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอทับคล้อ


นายปิยะพงษ์ นะราชา

นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง


นายสุนทร บุญมาตร

นายวรวุธ แก้วทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสามง่าม


นายอาดิษฐุ์ กัลยาณมิตร

นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวชิรบารมี


นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร

นายเจตจันทร์ อังกุลดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอโพทะเล


นายสุรชาติ ศรีบุศกร

นายภัทรกัปป์ ด่านรุ่งโรจน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบึงนาราง


นายทูล ศรีสวาท

นายศุภกร สุขอยู่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังทรายพูน


นายบุญธรรม จันทร์เศรษฐุ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอดงเจริญ


นายจักรการิน พงศ์อายุกูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสากเหล็ก


นายพิศ วิริยะอารีธรรม


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

215

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31