ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


นายสันติ การภักดี
(ปลัดอบจ.พิจิตร)


น.ส.ดารณี ครุฑไทย
(รองปลัดอบจ.พิจิตร)


น.ส.สุกี่ ศรีสุเทพ
(รองปลัดอบจ.พิจิตร)


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
(หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.)

น.ส.พจมาน จิตต์ตระกูล
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสุจิตรา คงสินชัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)

นางวัชรี หารบัวคำ
(หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)

น.ส.นฤมล คุ้มเกต
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
นางสุนิสา พลอยแก้ว
(ผู้อำนวยการ กองกิจการสภา)

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
(หัวหน้าฝ่ายการประชุม)

น.ส.เบญจวรรณ ผึ้งม่วง
(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.)

 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)
นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
(ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ)

 
(หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้)

นางเฉลิมพร แสงมณี
(หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน)

นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
(หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม)

 
(หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ)
นางพรทิพย์ ท้าวนิล
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)

นางระเบียบ เพ็ญต่าย
(หัวหน้าฝ่ายการเงิน)

 
(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
(หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)
นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
(ผู้อำนวยการ กองช่าง)

นายชวลิต อุ่นเจ้าบ้าน
(หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ)

 
(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

นายดิลก ยินดีชาติ
(หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล)

นายบุญเทียม กองทรัพย์
(หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยกับและสิ่งแวดล้อม)
นายเจน ตาลเลี้ยง
(ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ)

 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)

 
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางฉลอง สิงหะ
(ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน)

นางสุพรรณี แก้วมณี
(หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ)

นางศศิวรรณ ตั้งอรุณ
(หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน)
น.ส.นพวรรณ คัชมาตย์
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

50

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31