แผนพัฒนา อบจ.


นายสันติ การภักดี
ปลัดอบจ.พิจิตร


นายบุญเลิศ สอนเพ็ง
รองปลัดอบจ.พิจิตร


นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดอบจ.พิจิตร


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

น.ส.พจมาน จิตต์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

น.ส.นฤมล คุ้มเกต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสุนิสา พลอยแก้วใส
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

นายสมศักดิ์ ชูจิตร
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

น.ส.เบญจวรรณ ผึ้งม่วง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.

น.ส.จันทนา ทรัพพะนะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางระเบียบ เพ็ญต่าย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางจุฑารัตน์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
นายเจน ตาลเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายจตุพล ดินไทย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดอบจ.
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุพรรณี แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน
น.ส.นพวรรณ คัชมาตย์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

147

เมื่อวาน

154

เดือนนี้

3,230

เดือนที่แล้ว

4,117

ปีนี้

26,571

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Jun-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30