ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


นางวัฒนา พงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


น.ส.พจมาน จิตร์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเดือนแรม ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไหมพรม บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวัชริศร์ ปัญจมาพิรมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสุจิตรา คงสินชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.ปาณิสรา วังขัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.มาลี อินทะกะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.จิรสร อินทสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนภา พึ่งสลุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนายุทธ ปริศนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์


นางวัชรี หารบัวคำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

พ.ท.อ.มนตรี อุ่นภู
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายกิตติวินท์ ตาแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.กนกพร สะติรัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


น.ส.นฤมล คุ้มเกตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

น.ส.วัญเพ็ญ หยัดน้ำ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายอำนาจ กล่อมจิตต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

น.ส.ดวงพร ศรีดงพลับ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

น.ส.ธนพร หมั่นมุ่งกิจ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

น.ส.ฉัตรญาดา สืบสาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

211

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31