แผนพัฒนา อบจ.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดพิจิตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลดำเนินงานป้องกันทุจริต


ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)


ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี

ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี อบจ.

ข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้
สนามกีฬาจังหวัด

แผนการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนฯ

หนังสือรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร

แผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฝ่ายสถานศึกษา)


นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายสมเดช ทองทุม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

น.ส.นภัสสร วงศ์วิเชียร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

น.ส.สุพิชชา ผลลิ้มสุขสันติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ​งาน

น.ส.ณิชานันท์ ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายอตินพ กมลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธนาธิป สอนเขียว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ คำพะไม
นายช่างโยธาอาวุโส

ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

น.ส.ณัฎฐกันย์ มาพันธุ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอุทิศ เมิกสว่าง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ว่าง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายประพันธ์พงษ์ เหล็กสิงค์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายธีระเดช สังวรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายนิคม ชนะภัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางวันนา มัชฌิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม


นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยกับและสิ่งแวดล้อม

นายบุญครอง ขิมมากทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

83

เมื่อวาน

178

เดือนนี้

2,160

เดือนที่แล้ว

3,853

ปีนี้

21,384

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

May-2021
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31