ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายชวลิต อุ่นเจ้าบ้าน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายสมเดช ทองทุม
วิศวกรโยธาชำนาญการ

น.ส.นภัสสร วงศ์วิเชียร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

น.ส.นันท์นภัส ฤทธิเรืองศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ณิทชานันท์ ดีมั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายอตินพ กมลรัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายธนาธิป สอนเขียว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ คำพะไม
นายช่างโยธาอาวุโส

นายภัทรพัน ตะสี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

น.ส.ณัฎฐกันย์ มาพันธุ์สุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล


นายดิลก ยินดีชาติ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอุทิศ เมิกสว่าง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายกำพล หยัดน้ำ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายประพันธ์พงษ์ เหล็กสิงค์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายธีระเดช สังวรณ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายนิคม ชนะภัย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางวันนา มัชฌิมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม


นายบุญเทียม กองทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยกับและสิ่งแวดล้อม

นายบุญครอง ขิมมากทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

251

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31