ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


นายสุรจิตร กาลธิยานันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน


นางเฉลิมพร แสงมณี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

น.ส.จันทนา ทรัพพะนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

น.ส.มนทิรา มาคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ดารารัตน์ กินกีฬา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้


นางเฉลิมพร แสงมณี
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นายมนัส วิชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

นางเสาวนีย์ ไพบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม


นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พชรวัลคุ์ รัตนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายยุทธพงศ์ สมร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ


นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

นายณรงค์ ผิวพรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

209

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31