โครงสร้างบุคลากร

แผนพัฒนา อบจ.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแสการทุจริตการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฎิบัติงานผลประโยชน์ซับซ้อน

การแกไขคำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง

คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

คู่มือการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

คู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2558

คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535

คู่มืองานธุรการ

คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

คุ่มือหลักเกณฆ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
พ.ต.อ.กฤษฎา​ ภัทรประสิทธิ์​

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ปัญหา สุนัข/แมว จรจัด

แก้ไขปัญหาราคาข้าว

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

117

เมื่อวาน

142

เดือนนี้

0

เดือนที่แล้ว

4,905

ปีนี้

32,578

ปีที่แล้ว

34,988

ปฎิทิน

Aug-2021
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31