ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น


รายชื่อตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงานประเภท และระดับตำแหน่ง
บัญชีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทบริหารท้องถิ่น


นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น


นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

ประเภทวิชาการ


นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

ประเภททั่วไป


จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.สัตวบาล
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.วิทยาศาสตร์
จพง.สาธารณสุขชุมชน
พยาบาลเทคนิค
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ
จพง.รังสีการแพทย์
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

51

เมื่อวาน

336

เดือนนี้

7,494

เดือนที่แล้ว

9,101

ปีนี้

47,973

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Jul-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31