ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

ประเภท :    


ใบสั่งซื้อ เลขที่ 79/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,860.- บาท     [22 ก.พ. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 60/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างอัดขยายภาพถ่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     [22 ก.พ. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ วงเงินสัญญา 195,300.- บาท     [21 ก.พ. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 77/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ วงเงินสัญญา 20,070.- บาท     [21 ก.พ. 2561]

สัญญาจ้าง เลขที่ 39/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร วงเงิน 1,452,000 บาท     [19 ก.พ. 2561]

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างซ่อมและปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 66,286.50 บาท     [19 ก.พ. 2561]

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,880.- บาท)     [19 ก.พ. 2561]

สัญญาซื้อขาย เลขที่สัญญาซื้อขาย 16/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) วงเงินสัญญาซื้อขาย 15,560 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)     [15 ก.พ. 2561]

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน วงเงินจัดซื้อ 1,238,500 บาท     [15 ก.พ. 2561]

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 75/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน พจ.ตค - 761 จำนวน 1 รายการ วงเงินสัญญา 288,900.- บาท     [14 ก.พ. 2561]

Total 130 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>


นายก อบจ.พิจิตร


นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ดูแลระบบ

username:

password:

วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วัดขวาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ลำประดา

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
สามง่าม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ห้วยพุก

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังกรด

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
เขาทราย

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หัวดง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วังทับไทร

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคูณ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ดงกลาง

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
คลองคะเชนทร์

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
ไผ่รอบ

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
โพธิ์ไทรงาม

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
หนองปลาไหล

วิทยาลัยผู้สูงอายุสาขาตำบล
วชิรบารมี


นาฬิกา


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

129

เมื่อวาน

144

เดือนนี้

3,921

เดือนที่แล้ว

4,710

ปีนี้

8,631

ปีที่แล้ว

10,202

ปฎิทิน

Feb-2018
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28