ภารกิจถ่ายโอน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.พิจิตร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

-

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

-

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

-

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

-

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

-

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

-

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

-

แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ม.9(3)

-

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

-

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง
ม.9(5)

-

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

-

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.
ม.9(7)

-

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่ คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาจ้าง

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/
ถาม-ตอบ

-

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

-

สรุปผลความพึงพอใจ

-

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

-

กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

แนวทางจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มาตรฐานการกีฬา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
มาตรฐานสะพาน
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ควรเน้นหนักแก้ไข ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

จัดมาตรการป้องกัยน้ำท่วม

จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้

251

เมื่อวาน

429

เดือนนี้

7,591

เดือนที่แล้ว

10,789

ปีนี้

7,591

ปีที่แล้ว

108,562

ปฎิทิน

Jan-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31